Pravidla pro zkoušky na KYU a DAN

Pravidla pro zkoušky na stupně KYU:

Pravomoc zkoušet na stupně KYU je přenesena na vedoucí jednotlivých oddílů a klubů a jejich asistenty při Českém svazu Jiu Jitsu, a je plně v jejich kompetenci při dodržení následujících pravidel:

Zkušební komisař stupňů do 4. kyu musí být nositelem stv. nejméně 1. dan a mít od Českého svazu Jiu Jitsu potvrzený certifikát zkušebního komisaře III. třídy.
K dosažení tohoto certifikátu je zapotřebí doporučení vedoucího oddílu, nebo některého z vyšších zkušebních komisařů či učitelů – instruktorů Českého svazu Jiu Jitsu. (držitel alespoň stupně II tř.).Certifikát uděluje prezident Českého svazu Jiu Jitsu.

Dále je zapotřebí být držitelem certifikátu Učitel – instruktor III. stupně.

Možnost získání certifikátu Učitel – instruktor III. stupně je třeba vyjednat s prezidentem Českého svazu Jiu Jitsu, kdy bude stanoven termín pohovoru s adeptem, na kterém se zvažuje účast na seminářích Českého svazu Jiu Jitsu, technická vyspělost adepta a jeho instruktorské schopnosti.
Též je třeba mít doporučení vedoucího oddílu, nebo některého z vyšších zkušebních komisařů či učitelů – instruktorů Českého svazu Jiu Jitsu. (držitel alespoň stupně II tř.). Certifikát uděluje prezident Českého svazu Jiu Jitsu.

Zkušební komisař stupňů do 1. kyu musí být nositelem stv. nejméně 2. dan a mít od Českého svazu Jiu Jitsu potvrzený certifikát zkušebního komisaře II. třídy.
K dosažení tohoto certifikátu je zapotřebí doporučení vedoucího oddílu, nebo některého z vyšších zkušebních komisařů, či učitelů – instruktorů Českého svazu Jiu Jitsu (držitel alespoň stupně II tř.). Certifikát uděluje prezident Českého svazu Jiu Jitsu.

Dále je zapotřebí být držitelem certifikátu Učitel – instruktor III. stupně.

Pravidla pro zkoušky na stupně DAN:

Pravomoc zkoušet na stupně DAN je v působnosti zkušební komise složené ze zkušených
a vážených představitelů Českého svazu Jiu Jitsu, kteří jsou členy Komise – Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu. Tato pravomoc se uplatňuje a řídí podle následujících pravidel:

Členem nebo předsedou zkušební komise může být pouze osoba zapsaná v seznamu Komise – Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu, která je zveřejněna
a jejíž členové jsou uvedeni na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.

Zájemce o složení zkoušky na stv. DAN, kontaktuje prezidenta, viceprezidenta nebo hlavního trenéra Českého svazu Jiu Jitsu se žádostí, jejíž formulář je k dispozici na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.
V žádosti je důležité uvést mimo dalších údajů zejména doporučení a krátkou profesní charakteristiku adepta od vedoucího jeho oddílu či klubu, jeho asistenta, nebo některého z vyšších zkušebních komisařů či učitelů – instruktorů Českého svazu Jiu Jitsu, (držitel alespoň stupně II tř.).

Prezident, viceprezident či hlavní trenér Českého svazu Jiu Jitsu projedná žádost s Komisí zkušebních komisařů. Poté sdělí žadateli jméno předsedy zkušební komise, podrobnosti o přípravě na zkoušky, termínu a další.
Dále také prezident, viceprezident Českého svazu Jiu Jitsu, nebo předseda zkušební komise, či příslušný Hlavní trenér projedná s žadatelem konkrétní přípravu na zkoušky v souladu se Zkušebním řádem, jenž je k dispozici na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.
Vyjímky, (zejména obměna předepsaných technik v závislosti na adeptem studovaném odvětví BUDO, věku, apod.) jsou možné, o jejich schválení rozhoduje prezident Českého svazu Jiu Jitsu.

Zkušební komise pro zkoušky stv. DAN musí být minimálně dvoučlenná, může být i tříčlená.

Předsedou této komise musí být vždy jen držitel nejméně šestého – velmistrovského stupně DAN, předseda má vždy hlas s právem rozhodovacím.

Dalším členem této komise s právem rozhodovacím, může být jen osoba zapsaná v seznamu Komise – Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu, která je zveřejněna a jejíž členové jsou uvedeni na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.
Přísedícím u zkoušek může být vedoucí příslušného oddílu či klubu, nebo jeho asistent, nebo některý z vyšších zkušebních komisařů či učitelů – instruktorů (držitel alespoň stupně II tř.), a to však jen za podmínky, že je současně nositelem STV alespoň o jeden stupeň vyššího, než zkoušený adept.
V případě, že je tento přísedící třetí osobou v tříčlenné komisi, disponuje hlasem poradním, bez rozhodovacího práva.
Je – li tento přísedící druhou osobou ve dvoučlenné komisi, disponuje hlasem plnohodnotným s právem rozhodovacím.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Po vykonání zkoušky vyznačí předseda zkušební komise na žádosti krátce průběh zkoušky, nebo alespoň zda byla zkouška úspěšně vykonána.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Po úspěšně vykonané zkoušce osvědčí předseda, nebo člen zkušební komise tuto skutečnost do průkazu adepta, a dohodne vydání certifikátu – osvědčení o STV.
Certifikát uděluje prezident, viceprezident, nebo hlavní trenér Českého svazu Jiu Jitsu.

Při nejasnostech či dotazech poskytuje výklad práv a povinností souvisejících s činností Českého svazu Jiu Jitsu prezident svazu.
Arbitrážním orgánem je předsednictvo Českého svazu Jiu Jitsu.

Stažení ve formátu pdf (pro tisk): Přihláška ke zkoušce na mistrovský stupeň technické vyspělosti DAN

Stažení ve formátu odt (lze upravovat): Přihláška ke zkoušce na mistrovský stupeň technické vyspělosti DAN